• Học Võ là học Đạo
  • Học Võ để làm Người
  • Làm Người có Nhân, Trí, Đức, Dũng…
  • Nhân: Rèn luyện Nhân cách trong sáng & thương yêu nhân loại
  • Trí: Phát triển Tư duy phân tích & tầm nhìn vươn xa
  • Đức: Giáo dục Định hướng Đạo đức cao cả
  • Dũng: Huấn luyện Lòng dũng cảm & Khả năng vượt khó

Funakoshi Gichin (Người sáng lập hệ phái Shotokan Karate-Do)