– Học Võ là học Đạo.

– Học Võ để làm Người.

– Làm Người cần có Nhân, Trí, Đức, Dũng:

Nhân: Rèn luyện Nhân cách trong sáng & thương yêu nhân loại

Trí: Phát triển Tư duy phân tích & tầm nhìn vươn xa

Đức: Giáo dục Định hướng Đạo đức cao cả

Dũng: Huấn luyện Lòng Dũng cảm & Khả năng vượt khó

Funakoshi Gichin (người sáng lập hệ phái Shotokan Karate-Do)